آزمون زیست شناسی – فصل ۱ و ۲ یازدهم

نام درس: زیست شناسی

موضوع: آزمون زیست شناسی – فصل ۱ و ۲ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1128

لینک دانلود سند:

آزمون شیمی – فصل ۱ یازدهم تا صفحه ۲۵ و فصل ۳ دوازدهم

نام درس: شیمی

موضوع: آزمون شیمی – فصل ۱ یازدهم تا صفحه ۲۵ و فصل ۳ دوازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0736

لینک دانلود سند:

نفرات برتر پیشرفت تحصیلی نوبت اول – پایه یازدهم

نفرات برتر درسی نوبت اول – پایه یازدهم

نفرات برتر انضباطی نوبت اول – پایه یازدهم

آزمون گسسته – کلاسی ۲۳

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – کلاسی ۲۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0130

لینک دانلود سند:

آزمون گسسته – کلاسی ۲۲

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – کلاسی ۲۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0129

لینک دانلود سند:

آزمون گسسته – کلاسی ۲۱

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون گسسته – کلاسی ۲۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷T0128

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ یازدهم

نام درس: ریاضی و آمار

موضوع: آزمون ریاضی و آمار ۳ – فصل ۱ یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۷T1642

لینک دانلود سند: