آزمون عربی – درس ۱ و ۲ یازدهم ریاضی و تجربی، درس ۱ و ۳ یازدهم انسانی

نام درس: عربی

موضوع: آزمون عربی – درس ۱ و ۲ یازدهم ریاضی و تجربی، درس ۱ و ۳ یازدهم انسانی

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۷T0436

لینک دانلود سند:

آزمون فیزیک – نوسان و موج و ساکن و خازن

نام درس: فیزیک

موضوع: آزمون فیزیک – نوسان و موج و ساکن و خازن

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T0633

لینک دانلود سند:

آزمون حسابان ۲ – آشنایی با مشتق و مشتق پذیری

نام درس: حسابان

موضوع: آزمون حسابان ۲ – آشنایی با مشتق و مشتق پذیری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۷Tc36

لینک دانلود سند:

آزمون ریاضیات ۳ – مفهوم مشتق

نام درس: ریاضیات ۳

موضوع: آزمون ریاضیات ۳ – مفهوم مشتق

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۷T1330

لینک دانلود سند: