استاد سید مهدی شجاعی مهمان جلسه «گفت و گوی علوم انسانی»