مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: گسسته

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01115

لینک دانلود سند:

انتگرال

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: انتگرال

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1335

لینک دانلود سند:

به مناسبت عید نو ، مسابقه کتابخوانی مهر و مدرسه