هفت اعتدال بهاری

تغذیه در عید نوروز

ت مثل تعطیلات

ورزش را در تعطیلات تعطیل نکنیم

کاربرد مشتق

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: کاربرد مشتق

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1334

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی انسانی

کد آزمون:

۹۵T0536

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0343

لینک دانلود سند: