فصل ۵ تا ۷ زیست ۲ + فصل ۷ پیش دانشگاهی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۵ تا ۷ زیست ۲ + فصل ۷ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1182

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۳

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01114

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۲

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01113

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی شماره ۷۱

نام درس: گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T01112

لینک دانلود سند: