دروس ۱۳ و ۱۴ پیش دانشگاهی

نام درس: علوم اجتماعی

موضوع: دروس ۱۳ و ۱۴ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۵T2317

لینک دانلود سند:

ترمودینامیک

نام درس: شیمی

موضوع: ترمودینامیک

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی تجربی

کد آزمون:

۹۵T0755

لینک دانلود سند: