فصل ۸ پیش دانشگاهی

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۸ پیش دانشگاهی

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۵T1170

لینک دانلود سند:

انتگرال:تقریب اضافی و نقصانی-مجموع ریمان

نام درس: دیفرانسیل

موضوع: انتگرال:تقریب اضافی و نقصانی-مجموع ریمان

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۵T0831

لینک دانلود سند: