بهداشت دهان و دندان

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۶ گزینه ۲

نام درس: زبان انگلیسی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۶ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته:

کد آزمون:

۹۵T0528

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی شماره ۶ گزینه ۲

نام درس: فیزیک

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۶ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵

رشته: ریاضی و تجربی

کد آزمون:

۹۵T0672

لینک دانلود سند:

مدیریت اختلالات