آزمون هندسه – مطابق بین مدارس

تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – فصل ۱ هندسه ۱ – تا پایان ترسیمات + ماتریس تا ابتدای ضرب ماتریس های هندسه ۳

تاریخ: ۲ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی