آزمون هندسه ۳ – ماتریس و ماتریس وارون

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – دترمینان

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – ماتریس و ماتریس وارون

تاریخ: ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – وارون و دترمینان

تاریخ: ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – مطابق بین مدارس

تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – فصل ۱ هندسه ۱ – تا پایان ترسیمات + ماتریس تا ابتدای ضرب ماتریس های هندسه ۳

تاریخ: ۲ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی