آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۱ تا ۴ یازدهم و درس ۴ دوازدهم

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی – درس ۳ و ۴ یازدهم

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۳و۴ دوازدهم

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۱و۲ یازدهم و ترجمه درس ۴ دوازدهم

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۲ و ترجمه درس ۳

تاریخ: ۳ دی ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۲ دوازدهم

تاریخ: ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۵و۶ دهم و ترجمه درس۲ دوازدهم

تاریخ: ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ : ۴ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دهم + درس ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی