آزمون فلسفه و منطق – دروس ۸ و۹ منطق و درس ۸ یازدهم و درس ۷ دوازدهم

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – مطابق آزمون ۶ گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۵ تا ۷ منطق + دروس ۵ و ۶ فلسفه

تاریخ: ۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – مطابق با آزمون ۳ گزینه ۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۳ تا ۵ فلسفه ۱ و درس ۴ فلسفه ۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – آزمون مطابق شماره ۲ – گزینه ۲

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – مطابق آزمون ۱ گزینه ۲

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون تست فلسفه و منطق – درس ۸ منطق + دروس ۱ و ۲ فلسفه ۱

تاریخ: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۱ تا ۶ منطق

تاریخ: ۲۳مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – دروس ۱ تا ۴ منطق

تاریخ: ۹ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی