آزمون جامعه شناسی – مطابق با آزمون شماره ۴ گزینه دو

تاریخ: ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون جامعه شناسی – درس ۴ و ۵

تاریخ: ۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون جامعه شناسی – دروس ۸ تا ۱۰ دهم

تاریخ: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون جامعه شناسی – دروس ۵ تا ۷ دهم

تاریخ: ۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون جامعه شناسی – دروس ۱ تا ۷ دهم

تاریخ: ۱۶مردادماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی