آزمون زیست شناسی- فصل ۳ دهم

تاریخ: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – گفتار ۲ و ۳ فصل ۲ دوازدهم

تاریخ : ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته : تجربی

آزمون کلاس زیست هفته ۷ – ۳دهم و ۲ دوازدهم

تاریخ: ۱۶آبان ماه

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ – شماره ۲

تاریخ: ۴ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – گفتار ۱ فصل ۲ دوازدهم

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸

رشته: تجربی

ازمون زیست شناسی – تست زیست، هفته سوم

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – تست زیست هفته دوم

تاریخ: ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – فصل ۵ دوازدهم

تاریخ: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی