آزمون – زیست شناسی – دروس ۶و۷ دهم و ۵ دوازدهم

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – ۶ دهم و ۶ دوازدهم

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – فصل ۷ دهم و ۵ دوازدهم

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – فصل ۶ یازدهم

تاریخ: ۲ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – ۳ و ۴ دوازدهم

تاریخ:

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی فصل ۱ و۲ دوازدهم

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه دو

تاریخ: ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی – فصل ۳ و ۴ یازدهم

تاریخ: ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون زیست شناسی- تست زیست هفته هفتم

تاریخ: ۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی