آزمون شیمی – فصل ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – صفحه ۲۸ تا ۷۵ یازدهم

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

پاسخ تشریحی آزمون شیمی، دوشنبه ۱۴ بهمن ماه

آزمون شیمی – فصل ۲ تا صفحه ۵۴

تاریخ: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲

تاریخ: ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – صفحه ۲۳ تا ۴۴ شیمی ۳

تاریخ: ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۳ دهم

تاریخ: ۴ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲

تاریخ: ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – از ابتدای اسید و باز تا آخر فصل ۱ دوازدهم

تاریخ: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی