آزمون فیزیک – گرما و حرکت

تاریخ: ۲۳مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – گرما و حرکت

تاریخ: ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی

آزمون فیزیک – فصل ۱ و ۳ دهم

تاریخ: ۹ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی

آزمون فیزیک – اندازه گیری، ویژگی های ماده و فشار

تاریخ: ۲ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی

آزمون فیزیک – فصل ۱ و ۳ دهم

تاریخ: ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی