آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲ (تجربی)

تاریخ : ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – دینامیک

تاریخ: ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ رشته ریاضی

تاریخ: ۹ آبان ماه

رشته: ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲ تجربی

تاریخ: ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – دینامیک

تاریخ: ۲ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق گزینه ۲ شماره ۱

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – مطابق گزینه ۲ شماره ۱

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فیزیک – حرکت و دینامیک

تاریخ: ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – حرکت

تاریخ: ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربیُ و ریاضی

آزمون فیزیک – گرما و حرکت (سری ۳)

تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی و تجربی