آزمون فیزیک – الکتریسیته جاری + برهم کنش امواج

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – الکتریسیته ساکن + برهم کنش امواج

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – ساکن + نوسان و موج

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۶ گزینه ۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – نوسان و موج

تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – کار و انرژی + نوسان سری ۱

تاریخ: ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌۲ تجربی

تاریخ: ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون شماره ۴ گزینه‌ ۲ ریاضی

تاریخ: ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فیزیک – کار و انرژی + دینامیک

تاریخ: ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق آزمون ۳ گزینه ۲ (ریاضی)

تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی