آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۱ یازدهم

تاریخ: ۵ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۲ دوازدهم – سری۱

تاریخ: ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی و انسانی

آزمون زبان انگلیسی – مطابق آزمون ۴ گزینه ۲

تاریخ: ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۴ دهم

تاریخ: ۹ آذر ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۳ دهم

تاریخ: ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – مطابق آزمون ۲ گزینه ۲

تاریخ: ۵ آبان ۱۳۹۸

رشته: انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – درس ۱ دهم + درس ۱ دوازدهم (تا ص ۲۶)

تاریخ: ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸

رشته انسانی، تجربی و ریاضی

آزمون زبان انگلیسی – گرامر درس ۱ یازدهم

تاریخ: ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی، ریاضی و انسانی