آزمون گسسته – مطابق آزمون گزینه ۲

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون فیزیک – مطابق گزینه ۲ شماره ۱

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون فیزیک – مطابق گزینه ۲ شماره ۱

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون عربی تخصصی – مطابق آزمون ۱ گزینه ۲

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

ازمون زیست شناسی – تست زیست، هفته سوم

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون ریاضی و آمار – عبارت های جبری و شمارش

تاریخ: ۱۸ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون فلسفه و منطق – مطابق آزمون ۱ گزینه ۲

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون زیست شناسی – مطابق گزینه ۲

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون هندسه ۳ – ماتریس و ماتریس وارون

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون هندسه – دترمینان

تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

رشته: ریاضی