آزمون عربی تخصصی – درس ۳ دوازدهم

تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون عربی – مطابق آزمون ۷ گزینه دو

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸

رشته تجربی و ریاضی

آزمون فیزیک – الکتریسیته جاری + برهم کنش امواج

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون شیمی – فصل ۳ دوازدهم

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته: تجربی و ریاضی

آزمون هندسه – بیضی و

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون – زیست شناسی – دروس ۶و۷ دهم و ۵ دوازدهم

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۹۸

رشته: تجربی

آزمون – ریاضی و آمار – دنباله هندسی

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته : انسانی

آزمون هفتگی شماره ۲۲

تاریخ: ۱ اسفند ۱۳۹۸

رشته: انسانی

آزمون ریاضیات گسسته – شمارش

تاریخ: ۳۰بهمن ۱۳۹۸

رشته: ریاضی

آزمون عربی تخصصی – دروس ۱ تا ۴ یازدهم و درس ۴ دوازدهم

تاریخ : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رشته: انسانی