پاسخنامه عربی روش

تکلیف حسابان پایه یازدهم – رشته ریاضی

پیش آزمون قلم چی – ۲ آذرماه ۱۳۹۸ / رشته ریاضی

پیش آزمون قلم چی – ۲ آذرماه ۱۳۹۸ / رشته تجربی

پیش آزمون قلم چی – ۲ آذرماه ۱۳۹۸ / رشته انسانی

تمرین فارسی ۲ – آزمون گزینه دو (ستایش و درس ۱)

پاسخنامه تمرین فارسی (۲) – ستایش

برنامه درسی هفته اول مهرماه – پایه یازدهم

شرح زیارت جامعه – جلسه ۲۹

شرح زیارت جامعه – جلسه ۲۷