تمرین ۸-۹۸-درس ۸-پاسخنامه سوال ۱ تا ۱۳

تمرین_۸_۹۸_درس_۸_پاسخنامه_سوال_۱۴

کوییز درس ۷ منطق-کلید

پاسخ_تشریحی_تست_چهار_شکل_قیاس_اقترانی

پاسخ تشریحی تست سری ۱۳ منطق – آزمون درس ۷

تست سری ۱۲-درس ۷ منطق

پاسخنامه تست سری ۱۰ منطق – درس ۵ و ۶

پاسخنامه تست سری ۹ منطق – درس ۵ و ۶

پاسخنامه تست سری ۸ منطق – درس ۶

آزمون پایان نیم سال اول منطق دهم – دی ۹۶