آزمون تشریحی ۱ منطق دهم – محدوده درس ۱ و ۲

پاسخ تشریحی تست منطق – درس ۱ و ۲

پاسخ تشریحی تست تمرینی منطق درس ۲ – سری دوم

پاسخنامه تمرین منطق – درس ۲

تمرین ریاضی B – تمرین ۳، شماره ۱۹

پاسخنامه تمرین فیزیک دهم – فصل ۱

پاسخنامه تمرین منطق – درس ۱

پاسخنامه تمرین ریاضی – عبارتهای جبری

ریاضی نهم به دهم، تابستان ۹۸ – اتحاد و تجزیه ۳

ریاضی نهم به دهم، تابستان ۹۸ – اتحاد و تجزیه ۲