تمرین ۸-۹۸-درس ۸-پاسخنامه سوال ۱ تا ۱۳

تمرین_۸_۹۸_درس_۸_پاسخنامه_سوال_۱۴

تمرین عربی – درس ۵

آزمون زیست شناسی – گفتار ۳ و ۴ فصل ۴ + فصل ۵

آزمون ریاضی و آمار – تابع، تابع خطی و سهمی

آزمون هندسه – چند ضلعی ها

کوییز درس ۷ منطق-کلید

پاسخنامه آزمون ریاضی و آمار انسانی – تابع و سهمی

پاسخ_تشریحی_تست_چهار_شکل_قیاس_اقترانی

پاسخ تشریحی تست سری ۱۳ منطق – آزمون درس ۷