فیزیک – صوت، موج الکترومغناطیس، جاری

نام درس: فیزیک

موضوع: صوت، موج الکترومغناطیس، جاری

تاریخ برگزاری آزمون: ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی، تجربی

کد آزمون:

۹۶T0690

لینک دانلود سند:

پاسخانه تشریحی آزمون آزمایشی گزینه ۲ شماره ۲ سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ – رشته انسانی

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۲۳

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۲۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0119

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۲۲

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۲۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۳ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0118

لینک دانلود سند:

اقتصاد-بخش اول و دوم

نام درس: اقتصاد

موضوع: بخش اول و دوم

تاریخ برگزاری آزمون:۲ آبان ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T2003

لینک دانلود سند:

شیمی-سینتیک

نام درس: شیمی

موضوع: سینتیک

تاریخ برگزاری آزمون:۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی-تجربی

کد آزمون:

۹۶T0710

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۲۱

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۲۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0117

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۱۳

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۱۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0116

لینک دانلود سند:

زیست شناسی-فصل ۱ تا ۴ زیست ۲

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۱ تا ۴ زیست ۲

تاریخ برگزاری آزمون:۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی-تجربی

کد آزمون:

۹۶T1109

لینک دانلود سند:

دروس ۷ تا ۱۱ ادبیات ۲، دروس ۴ تا ۶ زبان فارسی ۳ – رشته انسانی

نام درس: زبان و ادبیات فارسی

موضوع: دروس ۷ تا ۱۱ ادبیات ۲، دروس ۴ تا ۶ زبان فارسی ۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۶

رشته: انسانی

کد آزمون:

۹۶T0312

لینک دانلود سند: