پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲ سال ۹۵ – رشته تجربی

پاسخ‌نامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲ سال ۹۵ – رشته انسانی

ریاضی عمومی-مطابق آزمون آزمایشی شماره۷گزینه۲

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته:  تجربی

کد آزمون:

۹۶T1328

لینک دانلود سند:

مطابق آزمون آزمایشی دیفرانسیل شماره۷ گزینه ۲

نام درس: دیفرانسیل

موضوع: مطابق آزمون آزمایشی شماره ۷ گزینه ۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0837

لینک دانلود سند:

زیست شناسی – فصل ۹ سوم – فصل ۸ پیش (فتوسنتز)

نام درس: زیست شناسی

موضوع: فصل ۹ سوم – فصل ۸ پیش (فتوسنتز)

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: تجربی

کد آزمون:

۹۶T1187

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۱

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۱

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0140

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۲

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۲

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0141

لینک دانلود سند:

آزمون کلاسی ریاضیات گسسته – شماره ۷۳

نام درس: ریاضیات گسسته

موضوع: آزمون کلاسی شماره ۷۳

تاریخ برگزاری آزمون: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته: ریاضی

کد آزمون:

۹۶T0142

لینک دانلود سند:

ریاضی عمومی – رسم نمودار

نام درس: ریاضی عمومی

موضوع: رسم نمودار

تاریخ برگزاری آزمون: ۶ اسفند ماه ۱۳۹۶

رشته:  تجربی

کد آزمون:

۹۶T1327

لینک دانلود سند: