آزمون فارسی و نگارش ۳ – اجزای جمله و گروه اسمی و قرابت از فصل اول و دوم یازدهم

نام درس: فارسی و نگارش ۳

موضوع: آزمون فارسی و نگارش ۳ – اجزای جمله و گروه اسمی و قرابت از فصل اول و دوم یازدهم

تاریخ برگزاری آزمون: ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

رشته: ریاضی، تجربی و انسانی

کد آزمون:

۹۷T0314

لینک دانلود سند:

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
حس پشتیبانی حرفه ای!

دیدگاهتان را بنویسید