نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته ریاضی – فیزیک

نام و نام خانوادگیقبولی
محمدعلی تنهاپورخطبه سرا
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
مهدی سپاسی آشتیانی
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
سیدمحمدرضا بنی طبامهندسی عمران|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
سیدعلی عزیزی
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمسعود فولادی پور
مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمهدی فریدنی
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمدمهدی کبیری
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمیدرضا خیربخش
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
محمدعلی توتون کوبان
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا ملکیان
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
طه آروری
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا چاووش
مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمد حسین ولی پور
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
پیمان اصغرپور
مهندسی برق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
امیرعلی یوسفی پور
مهندسی معماری|دانشگاه هنر-تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته تجربی

نام و نام خانوادگیقبولی
محمدمهدی حاجی آخوندی
داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود سرپولکی
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود زمانی
داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
پارسا حریری
زیست فناوری|دانشگاه تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته انسانی

نام و نام خانوادگیقبولی
محمدحسین حاجی محمدعلی
روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
سیدمحسن حقیقی کلور
حقوق|دانشگاه تهران
سیدعلی تقوی
حقوق|دانشگاه تهران
حسین تسلیمی
حقوق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
محمدصادق اسماعیلی
حسابداری|دانشگاه تهران
علی ناظم زاده
روانشناسی|دانشگاه خوارزمی -تهران
محمدحسین نیک طبع
فلسفه|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران