نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته ریاضی – فیزیک

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
محمدعلی تنهاپورخطبه سرا
۷۳
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
مهدی سپاسی آشتیانی
۷۴
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
سیدمحمدرضا بنی طبا۲۷۶
مهندسی عمران|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
سیدعلی عزیزی
۴۱۰
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمسعود فولادی پور
۴۱۹
مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران
محمدمهدی فریدنی
۴۵۶
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمدمهدی کبیری
۵۲۴
مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانه
حمیدرضا خیربخش
۵۳۳
مهندسی مکانیک|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
محمدعلی توتون کوبان
۵۴۰
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا ملکیان
۱۱۰۰
مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
طه آروری
۱۱۰۸
مهندسی شیمی|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
علیرضا چاووش
۱۲۶۴
مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
محمد حسین ولی پور
۱۳۱۳
مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
پیمان اصغرپور
۱۸۱۱
مهندسی برق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
امیرعلی یوسفی پور
۱۸۸۰
مهندسی معماری|دانشگاه هنر-تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته تجربی

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
محمدمهدی حاجی آخوندی
۸۱
داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود سرپولکی
۱۲۸
پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود زمانی
۱۰۵۹
داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
پارسا حریری
۱۱۲۶
زیست فناوری|دانشگاه تهران

نتایج نهایی قبولی دانش آموزان دوره ۲۱ – رشته انسانی

نام و نام خانوادگیرتبه در سهمیهقبولی
محمدحسین حاجی محمدعلی
۱۶
روانشناسی|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
سیدمحسن حقیقی کلور
۲۴
حقوق|دانشگاه تهران
سیدعلی تقوی
۴۱
حقوق|دانشگاه تهران
حسین تسلیمی
۱۱۸
حقوق|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
محمدصادق اسماعیلی
۲۷۳
حسابداری|دانشگاه تهران
علی ناظم زاده
۵۳۳
روانشناسی|دانشگاه خوارزمی -تهران
محمدحسین نیک طبع
۱۳۶۱
فلسفه|دانشگاه شهیدبهشتی -تهران